Inter Milan – AC Milan football video: The founding star, won the final ticket (C1 Cup)

(Inter Milan – AC Milan, semi-final second leg of the Champions League) The more alert team launched a decisive “punch” to finish off the opponent and set foot in a worthy battle for the European throne.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *